Σχετικά με το CRS

Το CRS (Common Reporting Standard - Κοινό Πρότυπο Αναφοράς) είναι ένα διεθνές πρότυπο για τη συλλογή πληροφοριών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις συμμετέχουσες χώρες. Αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, για τη βελτίωση της διαύγειας και την προστασία της φορολογικής ακεραιότητας.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις συμμετέχουσες δικαιοδοσίες υποχρεούνται, για την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του CRS, να συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες από τους πελάτες τους και να διαθέτουν τις πληροφορίες αυτές στις τοπικές φορολογικές αρχές. Στόχος αυτού είναι η αναγνώριση της φορολογικής κατοικίας των πελατών.

Πάνω από 100 δικαιοδοσίες συμμετέχουν στο CRS και έχουν συμφωνήσει στην αυτόματη ανταλλαγή και αναφορά των οικονομικών και φορολογικών πληροφοριών σε ετήσια βάση.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request