Такса за несъдействие, такса за неактивност и такса за неприемане на плащания - Какво представляват тези три вида такси?

Тези такси се начисляват при определени случаи на неактивност от страна на клиента. Те не са стандартни такси и се начисляват само в някои случаи на месечна основа.

Таксата за несъдействие, Таксата за неактивност и Tаксата за неприемане на плащания се начисляват на myPOS търговци, които не използват myPOS услугата според изискванията и целите ѝ. Таксите биват три вида: 

  1. Такса за несъдействие: Сметката на търговеца се блокира, тъй като дейността му се счита за нарушение на нашата Политика за одобрение на клиенти или на Общите Условия, или на други правни споразумения, или търговецът не е предоставил изисканите от нас документи или информация;
  2. Такса за неактивност: Търговецът не е използвал нито една от функционалностите на myPOS услугата за период от 10 последователни месеца, поради което профилът му е бил неактивен и по сметка му не е била обработена нито една валидна трансакция. Например, търговецът не е извършил нито едно плащане с myPOS бизнес карта, не е наредил нито един паричен превод или не е получил нито един входящ превод.
  3. Tакса за неприемане на плащания: Търговецът не е приел валидни плащания с карта за минимум 50,00 EUR / 50 GBP / 50 BGN / 50 CHF (според валутата на основната myPOS сметка на търговеца) за период от 10 последователни месеца.

Ако не попадаш в нито един от горе описаните случаи, няма да ти бъдат начислени такива такси.

Какво следва, ако попадна в повече от една от описаните категории - ще бъда ли таксуван/а с различни такси?

Не. В такъв случай ще бъде начислена само една от трите такси. Таксите са подредени по важност както следва:

  1. Такса за несъдействие
  2. Такса за неактивност
  3. Tакса за неприемане на плащания

Може ли сметката ми да се окаже с отрицателно салдо или с овърдрафт поради начисляване на такива такси? 

Не, тези такси се начисляват само и докато имаш баланс в някоя от myPOS сметките ти.

Беше ли полезна тази статия?

Не намери това, което търсиш?

Изпрати запитване