Σφάλματα σύνδεσης συσκευής

  • Μηνύματα σφάλματος επικοινωνίας

    Μηνύματα σφάλματος επικοινωνίας Κωδικός σφάλματος Περιγραφή 5 Η συσκευή επιχειρεί να επικοινωνήσει μέσω Bluetooth. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων. 11 Η συσκευή διαβάζει τη κάρτα, εισάγετε το PIN (σε περίπτωση που ε...

    Continue reading