Notis avseende FATCA-lagen och CRS-lagen

Under de internationella regeringsöverenskommelserna som slutits av alla EU-medlemsstater och den amerikanska US Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA-lagen"), införd för att implementera en överenskommelse mellan Förenta staterna ("U.S.") och EU-medlemsstaternas regeringar avseende internationell skatteöverensstämmelse, och ett EU-direktiv om obligatoriska automatiska informationsutbyten avseende skatter (2014/107/EU), införd för att implementera OECD:s gemensamma rapporteringsstandard ("CRS-lagen"), så informerar vi och de finansiella institut som tillhandahåller finansiella rapporter och betalningstjänster under det juridiska avtalet för myPOS-tjänsten, såsom datainsamlare, att följande data kommer att insamlas och kan komma att utbytas eller på annat sätt behandlas avseende ovanstående lagar (förutsatt att de är tillämpbara) och i enlighet med dem:

  • Ditt namn;
  • Din adress;
  • Ditt land (eller länder) för (ansett) skatteuppehälle;
  • Ditt momsregistreringsnummer eller skattenummer, utfärdat av ditt land eller länder för skatteuppehälle, och, när tillämpbart, ditt amerikanska U.S. Tax Identification Number (U.S. TIN);
  • Födelseland och födelsedatum;
  • Ditt kontonummer (eller substituerande kontonummer, som identifierar var dina pengar innehas);
  • Ditt kontosaldo eller kontovärde den 31:a december för varje år när kontot innehas;

Om du kvalficerar som en specificerad amerikansk person under FATCA-lagen och/eller som en rapporteringsbar person under CRS-lagen och under förutsättning att FATCA-lagen och CRS-lagen ålägger skyldigheter på de finansiella institutioner (oavsett fallet, såsom en "rapporteringsbar kontoinnehavare"), så kommer denna information automatiskt att utbytas av respektive finansinstitut, såsom ett rapporterande finansinstitut under dessa lagar, med de lokala skattemyndigheterna i de hemmahörande medlemsstaterna av respektive finansinstitut. Det senare kommer att utbyta denna information med det amerikanska U.S. Internal Revenue Service om FATCA-lagen är tillämpbar och/eller, om CRS-lagen är tillämpbar, med de relevanta myndigheterna för respektive land eller länder för skatteuppehälle som är deltagande jurisdiktioner under CRS-lagen.

Informationen som listats ovan kommer att utbytas med de lokala skattemyndigheterna i hemstaterna för respektive finansinstitut för varje kalenderår under vilket du är eller blir en rapporteringsbar kontoinnehavare (senast den 30:e juni av efterföljande kalenderår). Sådan information kommer följaktligen fortsätta att behandlas av oss och de finansiella institutioner som designerats i ditt juridiska avtal för myPOS-tjänsten tills dess att det inte längre är nödvändigt för de syften för vilka de behandlas. Den första rapporteringen är planerad för april 2017 för kontosaldon såsom de var den 31:a december 2016.

Under FATCA- och CRS-lagarna, så är du förpliktigad att tillhandahålla all ytterligare information som kan komma att krävas då och då av de finansiella institutionerna för att tillämpa dessa lagar. Misslyckande att göra så i tid kan ge upphov till en rapportering av respektive finansinstitut av din information till de lokala skattemyndigheterna som i sin tur kommer att utbyta denna information med de myndigheter som nämns ovan. Du har rätt att komma åt informationen som utbyts med de lokala skattemyndigheterna och, såsom kan vara fallet, rättighet att korrigera denna information. För att utnyttja dessa rättigheter, så bör du fortsätta i enlighet med det juridiska avtalet för myPOS-tjänsten.

Referenser till FATCA-lagen och CRS-lagen inkluderar referenser till alla regler baserade på avtal om gemensamma rapporteringsstandarder som kan vara tillämpbara under de tillämpbara lagarna samt all lagstiftning som kan förändra eller ersätta denna regler, lagar och avtal.

 

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request