Kennisgeving met betrekking tot de FATCA-wet en de CRS wet

In het kader van de internationale regeringsovereenkomsten, gesloten door alle EU-lidstaten en de US Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA-wet"), aangenomen ter uitvoering van een overeenkomst tussen de regeringen van de Verenigde Staten ("V.S.") en de EU-lidstaten inzake de internationale fiscale naleving en een richtlijn van de EG betreffende de verplichte automatische uitwisseling van gegevens op belastinggebied (2014/107/EU), aangenomen ter uitvoering van de gemeenschappelijke verslagleggingsnorm van de OESO ("CRS-wet"), informeren wij als gegevensverwerkers en de financiële instellingen, die de financiële rekeningen en betalingsdiensten in het kader van de juridische overeenkomst voor de myPOS diensten uitvoeren, dat de volgende gegevens zullen worden ingezameld en kunnen worden uitgewisseld of anderszins verwerkt met het oog op de bovengenoemde wetten (ervan uitgaand dat zij van toepassing zijn) en ermee in overeenstemming zijn:

  • Uw naam;
  • Uw adres;
  • Uw land (of landen) van (vermeende) vestiging;
  • Uw belastingsidentificatienummer(s) afgegeven door uw land of landen van vestiging, en, waar van toepassing, uw belastingidentificatienummer in de V.S. (V.S. TIN);
  • Uw geboorteplaats en -datum;
  • Uw accountnummer (of vervangende accountnummer, ter identificatie van uw deposito’s);
  • Uw accountsaldo of -waarde per 31 december van ieder jaar waarin de account wordt aangehouden;

Als u uit hoofde van de FATCA-wet gekwalificeerd bent als ingezetene van de V.S. en/of als een te rapporteren persoon onder de CRS-wet en ervan uitgaand dat de FATCA-wet en CRS-wet verplichtingen opleggen (in beide gevallen als een "te rapporteren eigenaar van de account ”), dan worden deze gegevens automatisch uitgewisseld door de betreffende financiële instelling, krachtens deze wetten met een rapporterende financiële instelling - de lokale belastingautoriteiten in de lidstaat van herkomst van de betreffende financiële instelling. Deze laatste zal deze gegevens uitwisselen met de Amerikaanse interne belastingdienst als de FATCA-wetgeving van toepassing is en/of indien de CRS-wetgeving van toepassing is, met de bevoegde autoriteit of autoriteiten van uw respectieve land of landen van vestiging die krachtens de CRS-wetgeving deelnemende rechtsgebieden zijn.

De hierboven weergegeven gegevens worden uitgewisseld met de lokale belastingautoriteiten in de lidstaat van herkomst van de betreffende financiële instelling voor elk kalenderjaar waarin u een rapporteerbare eigenaar van de account bent of wordt (uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar). Dergelijke gegevens worden derhalve verder verwerkt door ons en de in uw juridische overeenkomst aangeduide financiële instelling voor myPOS diensten tot het moment dat het niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werden verwerkt. De eerste rapportage voor de saldi van de accounts per 31 december 2016 is gepland voor april 2017.

Krachtens de FATCA- en CRS-wetten moet u alle aanvullende informatie verstrekken die de financiële instellingen van tijd tot tijd nodig hebben om deze wetten toe te passen. Als u dit niet op tijd doet, kan de desbetreffende financiële instelling uw informatie doorgeven aan de lokale belastingautoriteiten, die deze informatie zullen uitwisselen met de bovengenoemde autoriteiten. U hebt recht op toegang tot de gegevens die worden uitgewisseld met de lokale belastingautoriteiten en, in voorkomend geval, het recht om deze gegevens te corrigeren. Om deze rechten uit te oefenen, dient u in overeenstemming met de juridische overeenkomst voor de myPOS diensten te handelen.

Verwijzingen naar de FATCA- en de CRS-wet bevatten verwijzingen naar alle regels op basis van overeenkomsten inzake gemeenschappelijke rapportagestandaarden die mogelijk van toepassing zijn krachtens het toepasselijke recht, alsmede alle wetgeving die deze regels, wetten en overeenkomsten kan wijzigen of vervangen.

Was dit artikel nuttig?

Niet gevonden waar je naar zocht?

Dien een aanvraag in