Ανακοίνωση σχετικά με το Νόμο FATCA και το Νόμο CRS

Σύμφωνα με τις Διεθνείς Κρατικές Συμφωνίες που έχουν συναφθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Νόμο περί Φορολογικής Συμμόρφωσης των ΗΠΑ (Νόμος FATCA) που εγκρίθηκε για την εφαρμογή συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) και των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τη διεθνή φορολογική συμμόρφωση και Οδηγία της ΕΕ για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (2014/107/ΕΕ), που εγκρίθηκε για την εφαρμογή του κοινού προτύπου αναφοράς του ΟΟΣΑ («Νόμος περί KPA»), εμείς και τα Xρηματοπιστωτικά ιδρύματα, παρέχοντας τους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς και τις υπηρεσίες πληρωμών στο πλαίσιο της Νομικής Σύμβασης για την Υπηρεσία myPOS, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι τα ακόλουθα στοιχεία θα συλλέγονται και μπορούν να ανταλλαγούν ή να υποστούν άλλη επεξεργασία για τους σκοπούς των προαναφερθέντων νόμων (αν υποτεθεί ότι ισχύουν) και σύμφωνα με αυτά:

  • Το όνομά σας
  • Τη διεύθυνσή σας
  • Τη χώρα (ή τις χώρες) της (θεωρούμενης) φορολογικής κατοικίας σας
  • Τον αριθμό φορολογικού μητρώου σας που εκδόθηκε από τη χώρα ή τις χώρες φορολογικής κατοικίας σας και, ενδεχομένως, τον αριθμό φορολογικού μητρώου σας στις Η.Π.Α.
  • Τον τόπο και την ημερομηνία γέννησής σας
  • Τον αριθμό λογαριασμού σας (ή εναλλακτικό αριθμό λογαριασμού, προσδιορίζοντας τα διαθέσιμα κεφάλαιά σας)
  • Το υπόλοιπο ή την αξία του λογαριασμού σας στις 31 Δεκεμβρίου οποιουδήποτε έτους κατά το οποίο υφίσταται ο λογαριασμός

Αν θεωρείστε πολίτης των ΗΠΑ στο πλαίσιο του Νόμου FATCA ή/και αρμόδιο πρόσωπο βάσει του Νόμου CRS και υποθέτοντας ότι ο Νόμος FATCA και ο Νόμος CRS επιβάλλουν υποχρεώσεις στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (σε κάθε περίπτωση, ως «Κάτοχος Δηλωτέου Λογαριασμού»), οι πληροφορίες αυτές θα ανταλλάσσονται αυτόματα από το αντίστοιχο Χρηματοπιστωτικό 'Ίδρυμα, ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα παροχής στοιχείων στο πλαίσιο αυτών των νόμων, με τις τοπικές φορολογικές Αρχές στο κράτος μέλος καταγωγής του αντίστοιχου Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος. Το τελευταίο θα ανταλλάσσει τις πληροφορίες αυτές με την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ, εάν εφαρμόζεται ο Νόμος FATCA ή/και, εάν εφαρμόζεται ο Νόμος CRS, με την αρμόδια Αρχή ή τις αρμόδιες Αρχές της εκάστοτε χώρας ή χωρών φορολογικής κατοικίας σας που αποτελούν συμμετέχουσες δικαιοδοσίες υπό το Νόμο CRS.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται ανωτέρω θα ανταλλάσσονται με τις τοπικές φορολογικές Αρχές στο κράτος μέλος καταγωγής του εκάστοτε Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος, για κάθε ημερολογιακό έτος κατά το οποίο είστε ή θα γίνετε Κάτοχος Δηλωτέου Λογαριασμού (το αργότερο στις 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους). Τα εν λόγω δεδομένα θα συνεχίσουν συνεπώς να υποβάλλονται σε επεξεργασία από μας και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ορίζεται στη Νομική Συμφωνία σας για την Υπηρεσία myPOS, έως ότου δεν θα είναι πλέον αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία. Η πρώτη αναφορά έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2017 για τα υπόλοιπα λογαριασμών όπως είχαν την 31η Δεκεμβρίου του 2016.

Σύμφωνα με τους Νόμους FATCA και CRS, είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε κάθε συμπληρωματική πληροφορία που ενδέχεται να απαιτείται κατά διαστήματα από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα προς εφαρμογή των νόμων αυτών. Αποτυχία έγκαιρης παροχής δύναται να οδηγήσει σε υποβολή αναφοράς με τα στοιχεία σας από το αντίστοιχο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα προς τις τοπικές φορολογικές Αρχές, οι οποίες θα ανταλλάσσουν με τη σειρά τους τις πληροφορίες αυτές με τις Αρχές που αναφέρονται ανωτέρω. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται με τις τοπικές φορολογικές Αρχές και, ανάλογα με την περίπτωση, το δικαίωμα διόρθωσης των πληροφοριών αυτών. Για άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, πρέπει να ενεργήσετε σύμφωνα με τη Νομική Συμφωνία για την Υπηρεσία myPOS.

Οι αναφορές στο Νόμο FATCA και στο Νόμο CRS περιλαμβάνουν αναφορές σε οποιουσδήποτε κανόνες βασίζονται σε συμφωνίες προτύπων κοινής αναφοράς, οι οποίες ενδέχεται να ισχύουν στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και οποιαδήποτε νομοθεσία που μπορεί να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει αυτούς τους κανόνες, τους νόμους και τις συμφωνίες.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request