Oznámení v souvislosti se zákonem o oznamování účtů vedených zahraničními finančními institucemi daňovým rezidentům USA (tzv. zákon FATCA) a globálním standardem pro automatickou výměnu informací v daňovém styku OECD(tzv. zákon CRS)

Dle mezinárodních vládních dohod uzavřených všemi členskými státy Evropské unie a zákona o oznamování účtů vedených zahraničními finančními institucemi daňovým rezidentům USA (tzv. zákon FATCA) přijatých za účelem implementace dohody mezi Spojenými státy americkými (USA) a vládami členských zemí EU v otázkách mezinárodních daňových předpisů a Směrnice Rady 2014/107/EU o povinné automatické výměně informací v oblasti daní, přijaté za účelem implementace globálního standardu pro automatickou výměnu informací v daňovém styku OECD (tzv. zákon CRS), my a finanční instituce poskytující finanční účty a platební služby v rámci právně závazné smlouvy o službách myPOS, z pozice správce údajů, vás tímto informujeme, že budou shromažďovány následující údaje, které mohou být sdělovány či jinak zpracovávány pro účely výše uvedených zákonů (v případě jejich platnosti) a v souladu s nimi:

  • Vaše jméno;
  • Vaše adresa;
  • Země (předpokládané) daňové příslušnosti;
  • Daňové identifikační číslo vydané vaší zemí nebo zeměmi daňové příslušnosti a v příslušných případech vaše daňové identifikační číslo v USA (TIN);
  • Místo a datum narození;
  • Číslo účtu (nebo číslo náhradního účtu identifikující finanční prostředky na účtu);
  • Zůstatek účtu nebo jeho hodnota ke dni 31. prosince každého roku, během kterého jste majitelem účtu;

Jste-li dle zákona FATCA uvedenou americkou osobou a/nebo osobou, na kterou se vztahuje oznamovací povinnost dle standardu CRS, a s ohledem na to, že předpisy FATCA a CRS stanoví povinnost finanční instituci (v každém případě jako „majitel účtu podléhající oznamovací povinnosti“), pak budou tyto informace automaticky oznamovány příslušnou finanční institucí jako oznamovací finanční institucí dle těchto předpisů místním daňovým úřadům v domovském členském státě příslušné finanční instituce. Místní daňový úřad sdělí takové informace americkému finančnímu úřadu (U.S. Internal Revenue Service), bude-li se na ně vztahovat zákon FATCA, a/nebo kompetentnímu úřadu příslušné země daňové příslušnosti, které jsou členy jurisdikce CRS, bude-li se na ně vztahovat předpis CRS.

Výše uvedené informace budou sdělovány místním daňovým úřadům v domovských členských státech příslušné finanční instituce za kalendářní rok, během kterého jste nebo se stanete majitelem účtu, na který se požadavek hlášení vztahuje (nejpozději dne 30. června následujícího kalendářního roku). Takové údaje budeme následně nadále zpracovávat my i finanční instituce určená ve vaší právně závazné smlouvě o službách myPOS, a to až do doby, kdy nebudou nezbytné pro účely, pro které se zpracovávají. První hlášení je plánováno na duben 2017 a bude se týkat zůstatků účtů ke dni 31. prosince 2016.

Dle zákonů FATCA a CRS jste povinni poskytnout veškeré doplňující informace, které mohou být čas od času požadovány při uplatňování těchto zákonů finanční institucí. Neučiníte-li tak včas, může příslušná finanční instituce hlásit údaje o takovém pochybení místním daňovým úřadům, které sdělí takové informace výše uvedeným úřadům. Máte právo na přístup k informacím, které jsou sdělovány místním daňovým úřadům, a v příslušných případech máte právo na opravu takových údajů. Chcete-li taková práva uplatnit, musíte postupovat v souladu s právě závaznou smlouvou o službách myPOS.

Odkazy na zákon o oznamování účtů vedených zahraničními finančními institucemi daňovým rezidentům USA (tzv. zákon FATCA) a globální standard pro automatickou výměnu informací v daňovém styku OECD(tzv. zákon CRS) zahrnují také veškeré odkazy na pravidla založená na globálních standardech pro výměnu informací vyplývající z platných předpisů a zákonů a také legislativy, která může taková pravidla, zákony a dohody upravovat či nahrazovat.

 

Byl pro vás tento článek užitečný?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request